top of page

Hírlevél

 

Hírlevelünkre úgy tudsz feliratkozni, ha az alábbi mezőbe beírod az email címed, majd rákattintasz az "Subscribe" gombra.

Ajándékutalvány

 

Ha ajándékutalványt szeretnél venni, kérlek, küldj egy e-mailt a globalistakonyha@gmail.com címre és máris küldjük a részleteket.

VAGY az alábbi gombra kattintva már meg is veheted. 

 

 

KAPCSOLAT

 

Email cím: globalistakonyha@gmail.com

 

Mobil: +36 20 564 0914

 

Ha kérdésed lenne:

Játékszabályzat, FB nyereményjáték

Játékszabályzat - „Nyerj páros belépőt a Konyhakiállítás 2019 eseményre vagy nyerj egy üveg Singleton whiskyt!”

A Globalista Konyha Facebook oldalán (https://www.facebook.com/aglobalista/)

elérhető „Nyerj páros belépőt a Konyhakiállítás 2019 eseményre vagy nyerj egy üveg Singleton whiskyt!” nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”).

A Játék szervezője és Lebonyolítója

Cégnév: Taroda Invest Kft.  Székhely: 1066 Budapest, Lovag u. 15. Adószám: 13729893-2-42, a továbbiakban: „Szervező”

A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatokat a Szervező látja el:

  • válaszok (a továbbiakban: „Pályázat”) értékelése;

  • sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;

  • nyertessel való kapcsolattartás

A játék leírása

A Szervező a Globalista Konyha Facebook oldalán közzétett nyereményjáték posztban feltesz három megválaszolandó kérdést. A feltett kérdésre a Facebook oldal felületén a bejegyzés képe alatt, hozzászólás formájában lehet válaszolni. A hozzászólás a Résztvevő Pályázatának minősül. Nyertest (minimum két helyes válasz esetén) a kommentben helyesen válaszoló Résztvevők közül, a játék lezárultát követő 1 órán belül sorsol a Szervező.

A Játék időtartama

A Játék 2019.03.01. 12:00-tól – 2019.03.02. 09:00 óráig tart.

Általános rendelkezések

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A nyertest a sorsolást követő 1 órán belül a Globalista Konyha Facebook oldalon, a promóciós poszt alatt futó kommentben tájékoztatjuk a nyertesség tényéről, és ott kérjük meg, hogy privát üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot. A sorsolás alkalmával 2 db nyertest húzunk.

Szervező a nyeremény tekintetében nyereményenként 1 db tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Konyhakiállítás Facebook oldalon keresztül érhető el. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Szervező Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti.

Egyéb rendelkezések

A játékban kizárólag 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékosokkal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Abban az esetben, ha a kisorsolt játékosok 5 munkanapon belül nem veszi fel velünk a kapcsolatot, vagy lemondanak a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékosok pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékosok tudomásul veszi, hogy Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékosokat, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.

A Játékban való részvétel szükségszerűen igényli a Résztvevő bizonyos személyes adatának megadását. Ennélfogva a Résztvevő Facebook profilján használt neve és profilképe az adott hozzászólás mellett azonnal megjelenik és az a Facebook oldalon bárki számára láthatóvá válik. Tekintettel arra, hogy a Facebook oldalon a hozzászólást elhelyező Résztvevő Facebook profiljára a Facebook rákattintással átnavigál, a Résztvevő teljes Facebook profilja a Játék valamennyi Résztvevője, és a Facebook oldal valamennyi látogatója számára könnyen hozzáférhetővé válik. Javasoljuk, hogy ennek tudatában vegyen részt a Játékban.

A kezelt személyes adatok körét a Szervező a Játékban való részvételhez és a Nyeremény Nyertesnek/Tartaléknyertesnek való eljuttatásához szükséges mértékben az alábbiakra korlátozza.

A Játékban Résztvevő esetében:

  • Facebook profilon használt név;

  • Facebook profil képe;

  • Facebook hozzászólás.

Amennyiben a Nyeremény után a Szervező járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Szervező az irányadó adójogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult.

A Szervező különleges személyes adatokat nem kezel.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő (beleértve a Nyertest/Tartaléknyertest) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A Játékban való részvétellel a Résztvevő – aktív, tevőleges ráutaló magatartásával – hozzájárul a Játékkal összefüggő és a Játékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez.

A Nyertes/Tartaléknyertes Nyeremény átadásával összefüggésben a Lebonyolító által igényelt személyes adatok megadása és a Szervező adatkezelése a Nyertes/Tartaléknyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

Adatfeldolgozás

A Szervező mint adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása során, azzal kapcsolatban megismert személyes adatokat kizárólag a Játék, illetve a Nyeremény átadása érdekében használja fel, az ahhoz szükséges terjedelemben.

A Szervező egyéb adatfeldolgozót a Játékkal kapcsolatban nem vesz igénybe.

A személyes adatok tárolása

A személyes adatok elektronikusan, a Szervező szerverén kerülnek tárolásra.

A Szervező személyes adatokat a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatásáig vagy az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja.

Budapest, 2019. február 28.

Thanks! Message sent.

bottom of page